Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 01/12/2021 | 13:15

Thứ tư, 01/12/2021 | 13:15

Công đoàn ngành địa phương

Cập nhật lúc 04:39 ngày 04/06/2021

Đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ ngành Xây dựng Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay

Từ thực tiễn hoạt động tại Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa, việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ là một yêu cầu tất yếu khách quan trong hoạt động công đoàn hiện nay, phù hợp với tiến trình đổi mới của đất nước, nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn.
Ngành Xây dựng với đặc thù chủ yếu là các đơn vị thi công các công trình không tập trung, thường xuyên phải thay đổi địa điểm kể cả vùng sâu, vùng xa. Vì vậy, CNVCLĐ ít có điều kiện tiếp cận với các phương tiện thông tin đại chúng, sự hiểu biết về chính sách pháp luật còn hạn chế. Trong điều kiện như thế, tổ chức công đoàn làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức mọi mặt cho người lao động, thì trước hết phải đổi mới công tác tuyên truyền, phải xác định rõ đối tượng tuyên truyền, sử dụng phương pháp tuyên truyền phù hợp mới phát huy được vai trò của công tác tuyên truyền, nâng cao được nhận thức cho người lao động. 
Việc lựa chọn nội dung, phương pháp tuyên truyền phải phù hợp với từng loại hình Công đoàn cơ sở, từng nhóm đối tượng được tuyên truyền. Trên thực tế, Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động đã được các cấp Công đoàn trong Ngành thường xuyên quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần định hướng nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, các nghị quyết của tổ chức Công đoàn. Qua đó tập hợp động viên cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế của từng doanh nghiệp. 
Tuy nhiên, qua thực tế triển khai công tác tuyên truyền cho thấy, ở nhiều nơi, người lao động chưa quan tâm đến việc học tập, tự tìm hiểu về pháp luật nói chung, Luật lao động và luật Công đoàn nói riêng. Bên cạnh đấy, cũng còn không ít người sử dụng lao động chưa thực sự tạo điều kiện cho người lao động được tham gia các lớp tuyên truyền phổ biến pháp luật do Công đoàn tổ chức, về chủ quan thì có một số Công đoàn cơ sở chưa thực sự đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền nên chưa thu hút được số đông CNVCLĐ tham gia. 
Do đó công tác tuyên truyền cần chú trọng đến việc đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với từng loại hình hoạt động của cơ sở, đối tượng tuyên truyền cụ thể. Chú trọng hình thức tuyên truyền vận động phù hợp, có ảnh hưởng sâu sắc đối với công nhân như: tuyên truyền miệng, nêu gương người tốt việc tốt, gương điển hình tiên tiến hoặc lồng ghép vào các hội nghị, hội họp, giao ban trong cơ quan, doanh nghiệp, các hình thức tổ chức hội thi, thi tìm hiểu, nói chuyện chuyên đề…tổ chức tốt ngày pháp luật, xây dựng và sử dụng có hiệu quả tủ sách pháp luật….chú trọng công tác tư vấn, hỗ trợ pháp lý, phổ biến pháp luật, làm cho họ hiểu hơn về các chế độ chính sách, những quyền lợi mà họ được hưởng, nghĩa vụ mà họ phải đóng góp, phải thực hiện cho xã hội, cho doanh nghiệp từ đó góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa ổn định trong doanh nghiệp.
Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên cơ sở, quan tâm phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền vận động.
Quan tâm đến việc phát hành thông tin tài liệu đến đoàn viên, CNVCLĐ với nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Nội dung tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống, sinh hoạt, công tác của đoàn viên, người lao động.
Để phát huy một cách có hiệu qủa công tác tuyên truyền cho cán bộ, CNVCLĐ trong hệ thống công đoàn và Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa trong thời gian tiếp theo, cần thực hiện tốt một số vấn đề sau:
Một là: Thường xuyên tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của tổ chức Công đoàn đến đoàn viên người lao động trong đó trọng tâm là tiếp tục triển khai nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các chương trình công tác của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động tỉnh Thanh Hóa., phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp trong ngành Xây dựng.
Hai là: Cần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, CNVCLĐ về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, duy trì củng cố mạng lưới nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ.
Ba là: Tiếp tục phát động và triển khai có hiệu quả “Tháng công nhân” hàng năm với những hoạt động thiết thực với lợi ích của đoàn viên và người lao động, duy trì thực hiện tốt các chương trình phúc lợi đoàn viên, huy động mọi nguồn lực để quan tâm, chăm lo cho người lao động.
Bốn là: Tăng cường hơn nữa việc vận động đoàn viên, người lao động tích cực học tập nâng cao trình độ, chính trị văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ tác phong công nghiệp, đạo đức nghề nghiệp, ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Đồng thời vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để CNVCLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ về mọi mặt, đồng thời tiếp tục triển khai sâu rộng Quyết định 231 ngày 13/2/2015 của Thủ tướng chính phủ về “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. 
Năm là: Tiếp tục triển khai công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở gắn với việc thực hiện Nghị quyết 3a của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của CNVCLĐ tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, đổi mới nội dung công tác thông tin, quan tâm đến việc phát hành tài liệu, tờ rơi với những nội dung thiết thực, cô đọng, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, bám sát thực tiễn đời sống việc làm của CNVCLĐ. Tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, duy trì thường xuyên các hoạt động đối thoại giữa người lao động với người sử dụng lao động nhằm tháo gỡ những vướng mắc, phát sinh trong quan hệ lao động góp phần xây quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.
Lê Văn Thực, Công đoàn ngành Xây dựng Thanh Hóa


Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 2
  • 0
  • 2
  • 2
  • 7
  • 4
  • 8
  • 7
lên đầu trang