Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:36

Thứ năm, 15/04/2021 | 21:36

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 07:54 ngày 17/02/2021

Một số nét chính về Công tác kiểm tra, giám sát công đoàn các cấp nửa nhiệm kỳ 2018-2023

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tham mưu cho Ban Chấp hành ban hành quy chế hoạt động của ủy ban kiểm tra, chương trình làm việc toàn khóa; các kế hoạch: Kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023, Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023, Phòng chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hàng năm ban hành kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo các ủy ban kiểm tra trực thuộc thực hiện.
Hội nghị Ủy ban kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ 5
Về kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam: trong nửa nhiệm kỳ qua, ban chấp hành công đoàn các cấp đã tổ chức được 1997 cuộc, trong đó có 813 cuộc tại cùng cấp và 1184 cuộc tại cấp dưới. Việc chấp hành Điều lệ của các đơn vị có nhiều kết quả tích cực: ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp cơ bản đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên và nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động. Chế độ họp của ban chấp hành, ban thường vụ tại nhiều đơn vị được duy trì theo quy định. Sau đại hội nhiệm kỳ, các đơn vị đã ban hành quy chế làm việc của ban chấp hành,  ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các ủy viên; chương trình công tác toàn khóa. Các Công đoàn trực thuộc đã triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên tới các công đoàn cơ sở trực thuộc. Xây dựng và thực hiện chương trình công tác năm; báo cáo sơ kết, tổng kết phong trào công nhân viên chức và hoạt động công đoàn hàng năm. Qua kiểm tra, hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam và công đoàn các cấp, so với các năm trước, hệ thống sổ sách, tài liệu của các đơn vị đã đầy đủ hơn, tốt hơn. Công tác phát triển đoàn viên, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn, tham gia phát triển Đảng đã được các đơn vị quan tâm thực hiện theo quy định.       
Về kiểm tra tài chính công đoàn: ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tổ chức được 1851 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn, trong đó có 843 cuộc tại cùng cấp và 1008 cuộc tại cấp dưới. Công tác thu, chi, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn; lập báo cáo dự toán, quyết toán tài chính đúng quy định; tập trung nguồn kinh phí chi cho các hoạt động phong trào; nhiều đơn vị khối doanh nghiệp đã nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản tập trung của Công đoàn Việt Nam.
Về công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo: ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiếp 337 lượt người lao động kiến nghị về giải quyết chế độ, chính sách. Đã nhận được 79 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. Nội dung đơn thư, chủ yếu là kiến nghị giải quyết về nợ tiền lương, trích nộp và giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả trợ cấp thôi việc. Kết quả, đã có 271 người được giải quyết các quyền lợi, số tiền bồi thường hỗ trợ là 485 triệu đồng. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam thường xuyên theo dõi, tham gia giải quyết, đôn đốc việc tham gia giải quyết, qua đó đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động (riêng năm 2020 đã có 49 người được chốt trả sổ BHXH).
Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã triển khai đến các công đoàn trực thuộc Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo (theo Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thay thế quy định ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TLĐ ngày 05 tháng 3 năm 2014); Quyết định 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn.
Việc thực hiện tốt công tác giải quyết, tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo đã góp phần tích cực vào việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, sự ổn định của đơn vị, doanh nghiệp.
Đoàn Kiểm tra của CĐXDVN làm việc tại Công đoàn TCT IDICO
Đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát nửa nhiệm kỳ qua:
- Kết quả đạt được: ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định, góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao hiệu quả quản lý, thu, chi tài chính, tài sản công đoàn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
- Về tồn tại: tại một số đơn vị, số cuộc kiểm tra tại cấp dưới chưa đạt chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam; việc tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm tra cho cán bộ làm công tác kiểm tra còn hạn chế.
- Nguyên nhân: công tác kiểm tra, giám sát tại một số đơn vị chưa được chú trọng. Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên số cuộc kiểm tra chưa đạt theo kế hoạch. Hầu hết chủ nhiệm, ủy viên ủy ban kiểm tra các đơn vị hoạt động kiêm nhiệm, thời gian chủ yếu tập trung cho công tác chuyên môn, dành được ít thời gian cho công tác kiểm tra, giám sát; ủy viên ủy ban kiểm tra hay biến động.
- Bài học kinh nghiệm: ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần thực hiện nghiêm túc Điều lệ Công đoàn Việt Nam về công tác kiểm tra; bám sát sự chỉ đạo của ủy ban kiểm tra cấp trên để triển khai thực hiện hiệu quả nhiệm vụ theo quy định. Chủ động tham mưu cho ban chấp hành chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát hàng năm và tổ chức thực hiện nghiêm túc. Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra công đoàn có đủ tiêu chuẩn, kinh nghiệm, có tâm, có tầm làm công tác kiểm tra, giám sát; tập huấn, bồi dưỡng, nghiệp vụ, động viên khen thưởng kịp thời đối với cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn.
Nửa nhiệm kỳ còn lại, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần tiếp tục tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động ủy ban kiểm tra công đoàn.
- Tiếp tục thực hiện kiểm tra tại cùng cấp và cấp dưới về tài chính công đoàn, chấp hành Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của công đoàn. Phấn đấu đạt chỉ tiêu của Nghị quyết (hàng năm: 100% công đoàn các cấp tổ chức kiểm tra tài chính cùng cấp; công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra ít nhất 30% công đoàn cấp dưới về tài chính và chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam).
- Kịp thời kiểm tra 100% khi có dấu hiệu vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn.
- Thực hiện tốt Quy định về việc Công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo ban hành kèm theo Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Tổng Liên đoàn. 100 % đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn; 80 % đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước và tổ chức khác có liên quan đến quyền lợi của đoàn viên và người lao động, công đoàn có văn bản tham gia thể hiện rõ quan điểm giải quyết.
- Ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của đơn vị. Đảm bảo trong nhiệm kỳ 2018-2023, 100% cán bộ ủy ban kiểm tra công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra.
UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 2
  • 9
  • 9
lên đầu trang