Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 23/05/2018 | 10:01

Thứ tư, 23/05/2018 | 10:01

Công đoàn XD Việt Nam

Cập nhật lúc 04:37 ngày 05/11/2011

Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách công đoàn năm 2012

a4fceab5c_cong_doan_2011.jpgCăn cứ Hướng dẫn số 1853/HD–TLĐ ngày 31/10/2011 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn xây dựng Dự toán NSCĐ năm 2012. Để các đơn vị trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) có cơ sở và chủ động cân đối NSCĐ trong năm 2012, CĐXDVN hướng dẫn như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NSCĐ 2011:

Căn cứ kết quả thu, chi 11 tháng đầu năm và ước thực hiện tháng 12 năm 2011; Căn cứ dự toán NSCĐ năm 2011 đã được Ban Thường vụ CĐXDVN giao. Các đơn vị đánh giá cụ thể tình hình thực hiện nhiệm vụ NSCĐ năm 2011 như sau:


1. Ước thực hiện thu NSCĐ năm 2011:

- Ước thực hiện thu tăng 10% so với dự toán năm 2011 được Công đoàn Xây dựng Việt Nam duyệt. Đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong việc tổ chức thu kinh phí và đoàn phí công đoàn; tác động của các chế độ chính sách và cơ chế quản lý thu ảnh hưởng đến kết quả thu NSCĐ; tình hình triển khai thực hiện thu KPCĐ doanh nghiệp FDI (nếu có).

2. Ước thực hiện chi NSCĐ năm 2011:

- Ước thực hiện chi trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tổ chức công đoàn và chỉ thị số 01/CT-TLĐ ngày 26/02/2010 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng NSCĐ; những khó khăn vướng mắc phát sinh trong việc sử dụng kinh phí chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; chế độ phụ cấp đối với cán bộ công đoàn; phát triển tổ chức và đoàn viên công đoàn.   


II. CÔNG TÁC XÂY DỰNG DỰ TOÁN NSCĐ NĂM 2012:

1. Mục tiêu, nguyên tắc:
- Dự toán NSCĐ năm 2012 tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong năm 2011 và thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, nâng cao hiệu quả chi ngân sách, ưu tiên hơn nữa kinh phí chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.

- Dự toán thu NSCĐ năm 2012 xây dựng trên cơ sở đảm bảo kết quả thu tốt, chống thất thu, dự báo các yếu tố khách quan và chủ quan có khả năng tác động đến thu như tăng lương tối thiểu, biến động thị trường, giá cả trong nước và thế giới, tình hình việc làm...


2. Một số nội dung chủ yếu:


a. Xây dựng dự toán thu NSCĐ năm 2012:


- Xây dựng tích cực, có tính khả thi cao, phấn đấu tăng tối thiếu 15% so với ước thực hiện năm 2011.


- Căn cứ xây dựng dự toán thu theo Thông tư Liên tịch số 119/2004/TTLT/BTC-TLĐ ngày 08/12/2004 giữa Bộ Tài chính và TLĐLĐVN; Thông tư số 17/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính; Hướng dẫn số 826/HD-TLĐ ngày 01/06/2009 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


b. Xây dựng dự  toán chi NSCĐ năm 2011:


- Dự toán chi NSCĐ năm 2011 thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu, chi trong phạm vi được phân phối sử dụng, trên cơ sở chế độ, định mức qui định. Tập trung chi cho những nhiệm vụ trọng tâm và chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn.


- Nội dung và phạm vi thu, chi ngân sách của Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện theo Quy định số 1468/TLĐ ngày 02/11/2010 của Tổng Liên đoàn. Công đoàn cơ sở thực hiện theo quy định số 1375/QĐ-TLĐ ngày 16/10/2007 của Tổng Liên đoàn.     


c. Phân phối ngân sách công đoàn:


- Phân phối ngân sách công đoàn thực hiện theo Quyết định số 1070/QĐ-TLĐ ngày 01/09/2011 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định phân phối nguồn thu Ngân sách công đoàn.


Lưu ý:


- Công đoàn cơ sở khi xây dựng dự toán thu, chi NSCĐ năm 2012 lập chỉ tiêu nộp cấp trên quản lý trực tiếp bằng 40% kinh phí và đoàn phí công đoàn ước thực thu được (trong đó đã bao gồm cả số phải nộp cấp chỉ đạo phối hợp. Không lập riêng chỉ tiêu nộp cấp chỉ đạo phối hợp như những năm trước).


- Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam tạm thời chưa tính chỉ tiêu nộp cấp trên năm 2012. Sau khi Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành Quy định mới về phân phối nguồn thu ngân sách công đoàn (thay thế Quyết định số 12/QĐ-CĐXDVN ngày 07/01/2005), Ban Thường vụ CĐXDVN sẽ duyệt và thông báo cho các đơn vị biết để thực hiện.

d. Hồ sơ dự toán NSCĐ năm 2012 gửi về CĐXDVN gồm 02 bộ:

Đối với Công đoàn cấp trên cơ sở trực thuộc CĐXDVN, hồ sơ gồm:

1.  Báo cáo tổng hợp dự toán thu- chi NSCĐ (Mẫu số B15 - TLĐ).


2. Thống kê danh sách lao động, quỹ lư¬ơng dự kiến năm 2012 (phụ lục số 01).


3. Thống kê danh sách, tiền l¬ương cán bộ chuyên trách công đoàn ước đến 31/12/2011 (phụ lục số 02).


4. Thuyết minh chi tiết dự toán NSCĐ năm 2012 (phụ lục số 03).


Đối với Công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN, hồ sơ gồm:

1.  Báo cáo dự toán thu- chi NSCĐ (Mẫu số B14 - TLĐ).


2. Thuyết minh chi tiết dự toán NSCĐ năm 2012.


III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:


Các đơn vị trực thuộc CĐXDVN xây dựng và tổng hợp dự toán NSCĐ năm 2012 theo hướng dẫn này. Yêu cầu báo cáo đầy đủ nội dung, biểu mẫu, phụ lục theo qui định.

Thời gian nộp Báo cáo Dự toán NSCĐ năm 2012 về CĐXDVN trước ngày 31/12/2011.

Căn cứ hồ sơ Báo cáo dự toán thu, chi NSCĐ năm 2012 của đơn vị gửi về, Ban Tài chính CĐXDVN sẽ tổng hợp, trình Ban Thường vụ duyệt và thông báo đến các đơn vị.

Trong quá trình xây dựng dự toán thu, chi NSCĐ năm 2012 nếu có vư¬ớng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh trực tiếp về Ban Tài chính CĐXDVN để kịp thời giải quyết.

Ban Tài Chính CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 0
  • 8
  • 2
  • 0
  • 4
  • 4
  • 9
lên đầu trang