Tìm kiếm 
Tình hình thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam qua đợt kiểm tra tại một số đơn vị
Cập nhật lúc 03:00 ngày 19/12/2011
Thực hiện chương trình công tác 6 tháng cuối năm của  BCH CĐXDVN  về việc kiểm tra chấp hành điều lệ công đoàn Việt Nam tại một số công đoàn cấp trên cơ sở khu vực phía Bắc, mỗi đơn vị đoàn xuống kiểm tra, khảo sát từ 1 đến 2 C ĐCS. Qua đợt kiểm tra thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và các công tác công đoàn đoàn cấp trên tại các đơn vị như sau:
 
1-Về kế hoạch công tác, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của CĐ cấp trên.

 
Các đơn vị ban hành đủ các quy chế của BCH CĐ, có Nghị quyết phân công các chức danh; có Chương trình công tác năm 2010 - 2011. Về xây dựng quy chế về mối quan hệ hợp tác giữa CĐ với Tổng giám đốc doanh nghiệp; có 2/5 đơn vị có quy chế hợp tác theo Nghị định số 302/HĐBT ngày 19/8/1992 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về quyền hạn và trách nhiệm của CĐCS trong các doanh nghiệp (DN), cơ quan.

3af0953d9_ban_tin_cd_so_10_i_21.jpg

Các đơn vị đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI CĐXDVN, Nghị quyết Đại hội X CĐ Việt Nam và đã tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết; tiếp tục triển khai Nghị quyết số 20/NQ-TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước; Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương về “Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN”; triển khai phong trào ủng hộ xây dựng, hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ” tới các CĐCS. CĐ TCT licogi, các CĐCS quyên góp, ủng hộ được 590 triệu đồng; CĐ TCT CP Vinaconex hỗ trợ 15 gia đình, mỗi xuất được 25 triệu đồng. Các kế hoạch, chương trình công tác của BCH CĐXDVN trong năm 2010 -2011 đã được các đơn vị hưởng ứng, tổ chức triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Tuy nhiên, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 234/KH-CĐXD của BTV CĐXDVN, còn có đơn vị triển khai chưa kịp thời. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ chưa chủ động tổ chức thực hiện, chủ yếu cử cán bộ về dự các lớp do CĐXDVN tổ chức.

Đối với các CĐCS: Công tác phổ biến quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của CĐ, Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước; Chỉ thị số 22/CT-TW về tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong DN chưa được rộng rãi tới các cán bộ CĐ bộ phận, tổ trưởng CĐ, chưa tới tất cả đoàn viên CĐ. Các CĐCS cán bộ CĐ chủ yếu là bán chuyên trách; chưa có chương trình công tác cụ thể để chủ động tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của tổ chức CĐ; 3/9 chưa có Quy chế phối hợp công tác giữa CĐ với tổng giám đốc, giám đốc theo quy định.

Chế độ họp BTV, BCH CĐ cấp trên cơ sở đảm bảo theo quy định, có sổ ghi biên bản nghị quyết các kỳ họp đầy đủ; đến kỳ Đại hội CĐCS đã có văn bản chỉ đạo, đôn đốc, yêu cầu tổ chức đại hội. Đối với CĐCS chế độ họp BTV, BCH chưa đều, chưa đúng thời gian quy định.

2-Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch về “Đổi mới nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể và Nghị quyết số 6a/NQ-TLĐ ngày của BCH TLĐLĐVN về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”.

Theo tinh thần Nghị quyết và quy định của Luật Lao động về TƯLĐTT. Đối với CĐ cấp trên cơ sở phải rà soát tình hình thương lượng ký kết TƯLĐTT ở các CĐCS thuộc đối tượng ký TƯLĐTT; đánh giá phân loại mức độ thực hiện để có căn cứ theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ CĐCS và sau khi CĐCS đã ký kết TƯLĐTT phải gửi về CĐ cấp trên 01 bản. Tuy nhiên, qua kiểm tra các đơn vị chưa thực hiện tốt nội dung này; vai trò của CĐ cấp trên cơ sở trong việc chỉ đạo, hướng dẫn các CĐCS còn nhiều hạn chế. CĐ TCT XD Hà Nội có 27 đơn vị thuộc diện ký TƯLĐTT có 25/25 đơn vị đã ký và có gửi về CĐ TCT; có 2 đơn vị mới thành lập đang tiến hành xây dựng TƯLĐTT; trong 25 bản có 08 bản hết hiệu lực. CĐ Tập đoàn HUD có 19/32 đơn vị ký kết TƯLĐTT, 13 đơn vị không thuộc đối tượng ký TƯLĐTT, 9/19 bản hết hạn phải tiến hành ký lại. CĐ TCT Viglacera có 36/36 đơn vị ký và có 36 bản TƯLĐTT gửi về. CĐ TCT CP Vinaconex có 01 bản gửi về. CĐ TCT Licogi có 1 bản gửi về. Qua kiểm tra nội dung ký kết, có đơn vị đưa được một số nội dung có lợi hơn cho người lao động; còn lại phần nhiều nội dung các TƯLĐTT sao chép từ luật; trình tự thương lượng, lấy ý kiến của người lao động, phổ biến tới người lao động những nội dung, điều khoản có lợi hơn, nhiều đơn vị chưa làm được.

Về thực hiện Nghị quyết 6a/NQ-TLĐ của BCH TLĐLĐVN về “Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động của CĐCS”: Các đơn vị chủ yếu phổ biến, quán triệt nội dung nghị quyết tại Hội nghị sơ kết đầu năm 2011 tới các đại biểu dự; chưa có chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa nội dung cho phù hợp tại cấp CĐ TCT như: Hướng dẫn CĐCS xây dựng thương lượng ký TƯLĐTT và tổ chức hội nghị người lao động bảo đảm chất lượng. Đổi mới việc tập hợp CNVCLĐ và thành lập CĐCS đủ điều kiên; ổn định đội ngũ cán bộ CĐ, hướng dẫn phát triển đoàn viên và xây dựng CĐCS vững mạnh; đầu tư thỏa đáng nguồn lực cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐCS, hàng năm tổ chức tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh nhiều đơn vị chưa làm được.

Đối với CĐCS sắp xếp cơ cấu tổ chức cho phù hợp với hoạt động của đơn vị, DN; những CĐCS thành viên, CĐ bộ phận không phát huy hiệu quả thì chủ động sắp xếp lại theo cơ cấu tổ chức CĐCS trực tiếp chỉ đạo đến tổ CĐ còn lúng túng. Do vậy, CĐCS cần tập trung củng cố hoạt động của tổ CĐ và thực hiện tốt tự chấm điểm đánh giá phân loại CĐCS đúng thực chất hoạt động; khuyến khích CĐCS tự đánh giá và thông qua lấy ý kiến đoàn viên.
Về phát triển đoàn viên: Các đơn vị đã chỉ đạo các CĐCS trực thuộc quan tâm phát triển đoàn viên mới; đến thời điểm kiểm tra chỉ tiêu phát triển đoàn viên mới đăng ký với Ngành trong nhiệm kỳ 2008 - 2013 cơ bản các đơn vị đạt được như: Tập đoàn HUD đến 30/6/2011 kết nạp đợc 1162 /600 đoàn viên đăng ký, đạt 193%; Hà Nội kết nạp mới được 1293/2100 đoàn viên đạt 61%; Licogi kết nạp mới được 1941/2500 đoàn viên đạt 77,6%; Vinaconex được 3159/3000 đoàn viên đạt 105,3%. Về đối tượng, quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới cơ bản đảm bảo theo quy định; tuy nhiên, còn có đơn vị chưa đảm bảo như chưa có đơn xin gia nhập, chưa có quyết định của BCH, chưa tổ chức lễ kết nạp để công bố, trao quyết định cho đoàn viên mới.
 

Về giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp: Các đơn vị thực hiện tốt công tác này trong năm 2010 và 6 tháng đầu năm 2011. CĐ TCT XD Hà Nội giới thiệu 430 đoàn viên ưu tú, kết nạp được 352 người vào Đảng. CĐ TCT Licogi giới thiệu 133 đoàn viên, kết nạp được 133 người vào Đảng. CĐ Tập đoàn HUD giới thiệu 187 đoàn viên, kết nạp được 166 người. CĐ Viglacera giới thiệu 160 đoàn viên, kết nạp được 60 người. CĐ TCT CP Vinaconex giới thiệu 633 đoàn viên, kết nạp được 375 người vào Đảng.

3- Về quản lý, sử dụng nguồn tài chính, tài sản CĐ năm 2010.

Về quản lý: Các đơn vị đã hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS xây dựng dự toán, báo cáo quyết toán và duyệt quyết toán cho các đơn vị trực tiếp quản lý; phân công ủy viên Thường vụ hoặc ủy viên BCH có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ tài chính làm kế toán CĐ để giúp cho ban chấp hành quản lý.

Về chế độ kế toán: Các đơn vị thực hiện chế độ kế toán CĐ theo quy định; mở được các sổ kế toán, sử dụng biểu mẫu chứng từ kế toán, chứng từ kế toán điện tử theo quy định; đã sử dụng phần mềm kế toán tại các CĐCS; chứng từ kế toán cập nhật đầy đủ, kịp thời, quản lý theo quy định. Báo cáo quyết toán năm được BTV CĐXDVN xét duyệt.

Về thu: Các đơn vị có nhiều cố gắng trong chỉ đạo thu KPCĐ + ĐPCĐ; thu vượt so với dự toán như: CĐ Licogi thu KPCĐ đạt 138%, thu ĐPCĐ đạt 170,3%; CĐ TCT Viglacera thu KPCĐ đạt 177%, KPCĐ đạt 123%; CĐ TCT CP Vinaconex thu KPCĐ đạt 168%, ĐPCĐ đạt 169%. Các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu trích nộp đối với CĐXDVN; có đơn vị nộp vượt, có đơn vị nộp phần bổ sung số thu vượt so với kế hoạch dự toán. CĐCS của CĐ Tập đoàn HUD cuối năm có biên bản đối chiếu công nợ trích chuyển KPCĐ giữa CĐ với tổng giám đốc, giám đốc đơn vị.

Về sử dụng: Các đơn vị nguồn tài chính chủ yếu chi cho các hoạt động phong trào, chi có nội dung, có mục đích. CĐ TCT XD Hà Nội chi cho phong trào toàn TCT đạt 53,6%/tổng chi; HUD chi 50,1%; Licogi chi 50%; Viglacera chi 57,86%; Vinaconex chi trên 47%; nhưng chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ đều thấp (HUD chi có 0,78%/tổng chi; Hà Nội có 0,29%; Licogi có 0,52% ; Viglacacera có 2,93%. Đối với đơn vị tổng dự toán chi tiêu phải trên cơ sở kế hoạch dự toán được duyệt; nhưng có báo cáo quyết toán. Hạch toán mục lục thu chi chưa đúng theo Văn bản 1375/QĐ-TLĐ Quy định về nội dung và phạm vi thu-chi ngân sách CĐCS. Nhiều CĐCS chưa mở tài khoản riêng; chi chế độ phụ cấp trách nhiệm Chủ tịch, Phó chủ tịch và cán bộ hoạt động bán chuyên trách chưa đúng Quyết định 1262/QĐ - TLĐ của Đoàn Chủ tịch quy định.

 
4- Những khuyến nghị sau kiểm tra:

Đề nghị CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở khi có chỉ thị, nghị quyết, chương trình kế hoạch công tác của cấp trên; cần cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình cho phù hợp tình hình đơn vị để hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS thực hiện, trên tinh thần hướng về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động, lấy CNVCLĐ là đối tượng vận động. Lập sổ theo dõi tăng giảm đoàn viên, đoàn viên mới của các CĐCS; củng cố, kiện toàn, thành lập CĐCS tại các DN có đủ điều kiện theo quy định của Điều lệ.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo CĐCS ký Quy chế mối quan hệ phối hợp công tác giữa CĐ với tổng giám đốc, giám đốc; thành lập Hội đồng hòa giải cấp cơ sở; đánh giá, phân loại chất lượng TƯLĐTT để giúp CĐCS nâng cao chất lượng nội dung TƯLĐTT để có nhiều điều khoản có lợi hơn cho người lao động; yêu cầu gửi TƯLĐTT về CĐ TCT. Chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động đảm bảo thực chất, hiệu quả, đúng trình tự, tránh làm hình thức.

Tăng cường kiểm tra hướng dẫn CĐCS thực hiện tốt Văn bản số 1262/QĐ-TLĐ về việc thực hiện phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ CĐ và hạch toán nội dung chi theo Văn bản 1375/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch, quy định về nội dung và phạm vi thu chi ngân sách CĐCS.

LÊ HOÀNG

Phản hồi độc giả

Nickname:
Nội dung:
 
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
mien_trung
usco
Vicem Hoàng Mai
cdxd4
baolaodong
baoxaydung