Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 23/01/2021 | 13:41

Thứ bảy, 23/01/2021 | 13:41

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 04:11 ngày 02/10/2020

CĐXDVN triển khai thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, CNVCLĐ ngành Xây dựng

Ngày 20/6/2020, Ban Bí thư ban hành Kết luận số 80-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Ngày 01/10/2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch để triển khai Kết luận của Ban Bí thư.
Kết luận của Ban Bí thư nêu rõ, qua hơn 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đã đạt được những kết quả quan trọng. Nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng và cả hệ thống chính trị về vai trò, tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được nâng lên; thể chế, chính sách về phổ biến, giáo dục pháp luật từng bước được hoàn thiện; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân có bước chuyển biến tích cực, góp phần bảo đảm quyền con người, quyền công dân, an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, Kết luận cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đó là: một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đúng mức công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phương thức, nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật, việc sử dụng nguồn lực tài chính và huy động nguồn lực xã hội phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chưa thật hiệu quả; sự phối hợp giữa công tác xây dựng pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật chưa chặt chẽ; ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của một bộ phận cán bộ, nhân dân còn hạn chế.
Để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 32-CT/TW, trong đó cần lưu ý một số nội dung: nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể nhân dân về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về PBGDPL hiện hành; đồng thời hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực này đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp, hướng mạnh về cơ sở, gắn với việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức phổ biến, giáo dục pháp luật, bảo đảm phù hợp với nhu cầu xã hội và từng nhóm đối tượng. …
Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam truyền đạt các nội dung về Bộ Luật Lao động sửa đổi năm 2019
Ngày 01/10/2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ban hành Kế hoạch số 353/KH-CĐXD để triển khai Kết luận của Ban Bí thư, với mục tiêu và yêu cầu đạt được là: phát huy kết quả đã đạt được và khắc phục hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động, chủ động tham mưu với cấp uỷ, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong quá trình tổ chức thực hiện, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công nhân, viên chức lao động; việc tổ chức thực hiện cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, gắn với các nhiệm vụ cụ thể của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức lao động.
Theo đó, các cấp công đoàn trong ngành Xây dựng sẽ tập trung triển khai thực hiện những giải pháp chủ yếu bao gồm:
Quán triệt sâu sắc tới công đoàn các cấp, đội ngũ cán bộ công đoàn về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội, trong đó có tổ chức Công đoàn.
Tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở văn phòng, tổ tư vấn pháp luật công đoàn.
Nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động; chủ động thương lượng với người sử dụng lao động ký kết và thực hiện thoả ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho đoàn viên, người lao động; giải quyết tranh chấp lao động tập thể; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội… góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.
Tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp trong công nhân, viên chức lao động; hướng mạnh về cơ sở, quan tâm tới đối tượng người lao động trong các loại hình doanh nghiệp. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của công nhân, viên chức lao động như: nội dung cơ bản của Hiến pháp, pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn vệ sinh lao động…
Hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cần linh hoạt, phù hợp với điều kiện sống và làm việc của người lao động; đồng thời gắn với Chương trình số 01/CTr-BCH ngày 26/8/2020 của Tổng Liên đoàn về đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam: Tài liệu đa dạng, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ đọc, trình bày sinh động, phù hợp với trình độ và quỹ thời gian tiếp nhận của người lao động; tích cực tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của công đoàn các cấp; phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tuyên truyền trực tiếp với người lao động tại đơn vị; sử dụng hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin, cổ động trực quan, tủ sách pháp luật tại cơ sở; phối hợp hoạt động của đội công nhân nòng cốt tại đơn vị trong công tác tuyên truyền; tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 7
  • 6
  • 4
  • 1
  • 1
  • 3
  • 7
lên đầu trang