Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 15/04/2021 | 22:10

Thứ năm, 15/04/2021 | 22:10

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 01:36 ngày 21/07/2020

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - nhiệm vụ trọng tâm trong công tác tài chính năm 2020

Với mục tiêu nâng cao hiệu quả Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nhằm phát huy cao nhất mọi nguồn lực tài chính, tài sản và nhân lực của tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tổ chức công đoàn; phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi các hiện tượng lãng phí; thực hiện hiệu quả, đồng bộ các giải pháp Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi hoạt động trên cơ sở các mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ đã đề ra tại Chương trình tổng thể của Chính phủ và Chương trình của TLĐLĐVN về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; ngày 26/6/2020 Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN) đã ban hành Chương trình số 229/CTr-CĐXD về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020, ngày 02/7/2020 đã ban hành Kế hoạch số 239/KH-CĐXD tuyên truyền, kiểm tra, giám sát về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phổ biến, quán triệt việc triển khai thực hiện Chương trình tại Hội nghị Ban Chấp hành CĐXDVN mở rộng ngày 09/7/2020. Theo đó, các cấp công đoàn trong Ngành tập trung thực hiện các nội dung sau:
1. Yêu cầu
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của các cấp công đoàn phải gắn với các chỉ tiêu chủ yếu trong kế hoạch công tác năm 2020, phù hợp với từng đơn vị; bám sát chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước; xác định Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp công đoàn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và được thực hiện đồng bộ, toàn diện trên mọi lĩnh vực.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải gắn với các hoạt động phòng chống tham nhũng, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống công đoàn; xác định Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của các cấp công đoàn với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị.
2. Nhiệm vụ trọng tâm
- Thực hiện hiệu quả, thực chất Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng các nguồn lực của tổ chức công đoàn; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, tăng cường quản lý thu; thực hiện quyết liệt các giải pháp chống thất thu. Tiếp tục cơ cấu lại chi tài chính công đoàn theo hướng hiệu quả, bền vững. Công khai, minh bạch và thực hiện triệt để tiết kiệm ngay từ khâu đầu thực hiện nhiệm vụ; chủ động sắp xếp các khoản chi và thứ tự ưu tiên thực hiện các nhiệm vụ theo mức độ cấp thiết, quan trọng và khả năng triển khai thực hiện; chỉ ban hành mới các chính sách, đề án, nhiệm vụ mới khi thực sự cần thiết và có nguồn đảm bảo; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, đề án, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định. Bảo đảm an ninh, an toàn nguồn tài chính công đoàn.
- Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 góp phần chống lãng phí, thất thoát, tham nhũng.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của công đoàn các cấp tiếp tục gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức để sử dụng hiệu quả chi thường xuyên của tài chính công đoàn, góp phần cải cách chính sách tiền lương.
3. Một số chỉ tiêu, nội dung chủ yếu
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số nội dung cụ thể sau:
3.1. Thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên theo quy định tại Quyết định của cấp có thẩm quyền về việc giao dự toán tài chính công đoàn năm 2020. 
Giảm tần suất và thắt chặt các khoản kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, họp, công tác phí, chi tiếp khách, khánh tiết; phấn đấu tiết kiệm 12% so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Hạn chế kinh phí đi nghiên cứu, khảo sát nước ngoài; phấn đấu tiết kiệm 15% chi đoàn ra, đoàn vào so với dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Không đề xuất, phê duyệt các đề tài nghiên cứu khoa học có nội dung trùng lặp, thiếu tính khả thi, chưa xác định được nguồn kinh phí thực hiện. Thực hiện phương thức đặt hàng, giao nhiệm vụ nghiên cứu, thực hiện khoán kinh phí nghiên cứu khoa học đến sản phẩm cuối cùng (nếu có). 
3.2. Thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công đoàn và khai thác hợp lý nguồn lực từ tài sản công đoàn. Thực hiện quản lý, sử dụng trụ sở làm việc đúng mục đích và đảm bảo các quy định của nhà nước. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 25/8/2014 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường quản lý trụ sở làm việc; thực hiện tốt phương án sắp xếp, xử lý cơ sở nhà đất thuộc sở hữu của Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công và Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 167/2017/NĐ-CP. Chỉ sử dụng tài sản công đoàn vào mục đích cho thuê, kinh doanh, liên doanh, liên kết trong các trường hợp được pháp luật quy định, có Đề án được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải đảm bảo theo các yêu cầu quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và văn bản hướng dẫn nhằm phát huy công suất và hiệu quả sử dụng tài sản.
3.3. Thực hiện mua sắm tài sản theo đúng tiêu chuẩn, định mức và chế độ quy định đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Xác định cụ thể từng đối tượng được trang bị tài sản; đồng thời xác định công năng sử dụng của tài sản để trang bị cho nhiều đối tượng dùng chung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thực tế ở từng đơn vị, tránh lãng phí trong việc trang bị, mua sắm tài sản; thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về khoán xe công, tổ chức sắp xếp, xử lý xe ô tô đảm bảo tiêu chuẩn, định mức theo đúng Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về định mức sử dụng xe ô tô và đảm bảo theo đúng mục tiêu của Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ.
3.4. Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy công đoàn tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Quản lý chặt chẽ thời gian lao động, kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc của cán bộ, công chức và người lao động ở đơn vị.
Để thực hiện có hiệu quả các nội dung trên, các cấp công đoàn trong Ngành cần tập trung thực hiện các giải pháp sau:
1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cấp công đoàn trong Ngành. Người đứng đầu các đơn vị trong phạm vi quản lý của mình có trách nhiệm chỉ đạo thống nhất việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm cho từng lĩnh vực gắn với công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên; phân công rõ ràng trách nhiệm của từng đơn vị; đưa kết quả Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là tiêu chí để đánh giá công tác thi đua, khen thưởng và bổ nhiệm cán bộ, công chức. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại đơn vị.
2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức trong Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tăng cường thông tin, phổ biến pháp luật về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan đến Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí với các hình thức đa dạng nhằm nâng cao, thống nhất nhận thức, trách nhiệm về mục tiêu, yêu cầu, ý nghĩa của công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đối với các đơn vị, cá nhân trong Ngành.
3. Người đứng đầu đơn vị sử dụng tài chính công đoàn phải thực hiện trách nhiệm công khai theo đúng quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; trong đó, chú trọng thực hiện công khai việc sử dụng tài chính công đoàn và các nguồn tài chính được giao. Thực hiện công khai hành vi lãng phí, kết quả xử lý hành vi lãng phí (nếu có) theo quy định.
4. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tập trung vào một số nội dung trọng tâm, lĩnh vực trọng điểm: Tình hình triển khai thực hiện sửa chữa, cải tạo, quản lý, sử dụng trụ sở làm việc; Mua sắm, trang bị, quản lý, sử dụng phương tiện đi lại, trang thiết bị làm việc; Công khai quy hoạch theo quy định của pháp luật về quy hoạch, công tác tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ, công chức; Sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê, liên doanh, liên kết. Đối với những vi phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu đơn vị phải khắc phục, xử lý hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm đối với người đứng đầu đơn vị để xảy ra lãng phí.
5. Tăng cường công tác chỉ đạo việc thực hiện cải cách hành chính của các cấp công đoàn trong Ngành gắn với Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các lĩnh vực; thực hiện có hiệu quả hiện đại hóa quản lý thông qua việc hoàn thiện và đẩy mạnh hoạt động của mạng thông tin điện tử hành chính của đơn vị trên Internet. Đổi mới phương thức, lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ của cán bộ công chức và người lao động tại đơn vị. Xử lý dứt điểm các phản ánh về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính và cập nhật, công khai kết quả tiếp nhận, xử lý kiến nghị trên Cổng Thông tin điện tử của các cơ quan công đoàn.
Căn cứ Chương trình này, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc CĐXDVN xây dựng Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 cấp mình và chỉ đạo hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện; tổ chức tuyên tuyền, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và Chương trình của TLĐLĐVN, CĐXDVN về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đến các công đoàn cơ sở trực thuộc. Các công đoàn cơ sở trực thuộc CĐXDVN xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện tại đơn vị mình. Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, các cơ quan có liên quan tuyên truyền vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; kịp thời phản ánh các hành vi, vụ việc có dấu hiệu lãng phí; trực tiếp phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện lãng phí ở các cấp.
Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của mỗi cá nhân, đơn vị, đặc biệt trong năm 2020 với nhiều khó khăn, thách thức bởi ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Các cấp công đoàn trong Ngành nghiêm túc triển khai, quyết tâm thực hiện thành công các mục tiêu, chỉ tiêu Chương trình đã đề ra; chấp hành chế độ thông tin, báo cáo đánh giá kết quả và kết quả chấm điểm công tác Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của đơn vị mình theo quy định.
Ban Tài chính, CĐXDVN

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 8
  • 3
  • 3
  • 4
  • 4
  • 8
  • 6
lên đầu trang