Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:58

Thứ ba, 02/06/2020 | 05:58

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 08:25 ngày 20/03/2020

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023

Ngày 19/3/2020, Công đoàn Xây dựng Việt Nam ban hành Kế hoạch số 122/KH-CĐXD về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành Xây dựng góp phần nâng cao năng suất lao động giai đoạn 2019-2023 với 6 nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.
Lộ trình, trong năm 2020, các cấp công đoàn trong Ngành xây dựng và triển khai kế hoạch; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của công đoàn trên các phương tiện thông tin và dưới nhiều hình thức; mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chỉ đạo công đoàn cơ sở xây dựng ít nhất 01 mô hình, tổ chức thí điểm ít nhất 01 lớp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Năm 2021-2023, các đơn vị triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kiểm tra đánh giá, tổng kết các hoạt động tham gia nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để cải tiến nội dung chương trình, phương pháp, hình thức hoạt động trong thời gian tiếp theo.
Thông qua Kế hoạch này, Công đoàn Xây dựng Việt Nam mong muốn tăng cường sự phối hợp giữa công đoàn với người sử dụng lao động (bao gồm cả các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp) trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phấn đấu tăng tỷ lệ lao động đã qua đào tạo; nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức tuân thủ pháp luật và tác phong làm việc nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, nhiệm vụ chính trị và kế hoạch sản xuất kinh doanh của từng cơ quan, đơn vị và toàn ngành; góp phần tăng hiệu quả làm việc và năng suất lao động cá nhân, tăng tiền lương, tăng thu nhập của người lao động, từ đó cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động, tạo việc làm bền vững cho người lao động, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vững mạnh toàn diện
CĐXDVN
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 6
  • 2
  • 1
  • 3
  • 6
  • 3
lên đầu trang