Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ bảy, 04/07/2020 | 07:00

Thứ bảy, 04/07/2020 | 07:00

Tin CĐXDVN

Cập nhật lúc 12:15 ngày 13/02/2020

Công tác kiểm tra công đoàn các cấp trực thuộc Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2019

Từ đầu năm 2019, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tham mưu cho Ban Thường vụ ban hành các Kế hoạch: Kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2018-2023; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo nhiệm kỳ 2018-2023; Kiểm tra, giám sát năm 2019; Phòng chống tham nhũng, lãng phí của Công đoàn Xây dựng Việt Nam năm 2019; Thực hiện chỉ thị 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện 759 cuộc kiểm ra chấp hành Điều lệ, trong đó có 285 cuộc tại cùng cấp, 474 cuộc tại cấp dưới. Qua kiểm tra, việc chấp hành Điều lệ, các nghị quyết, chỉ thị của công đoàn cấp trên, nguyên tắc tập trung dân chủ đã cơ bản được thực hiện nghiêm túc; chế độ họp ban thường vụ, ban chấp hành, ủy ban kiểm tra công đoàn tại các đơn vị được duy trì theo quy định. Các đơn vị đã ban hành quy chế làm việc, chương trình làm việc toàn khóa, phân công nhiệm vụ cho các ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra; chương trình công tác hàng năm. Tuy nhiên vẫn còn có đơn vị họp ban chấp hành chưa đều, khi họp ban chấp hành chưa mời đủ các ủy viên ủy ban kiểm tra dự họp; chưa tổ chức kiểm tra hoặc số cuộc kiểm tra còn ít; việc kiện toàn ủy viên ban chấp hành, ủy ban kiểm tra chưa kịp thời.
Đã thực hiện được 697 cuộc kiểm tra về tài chính công đoàn, trong đó có 282 cuộc tại cùng cấp, 415 cuộc tại cấp dưới. Qua kiểm tra, việc sử dụng, quản lý, tài chính, tài sản công đoàn tại các đơn vị đã được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Nguồn kinh phí tập trung chi cho các hoạt động phong trào, các nội dung chi theo quy định. Nhiều công đoàn cơ sở đã áp dụng phần mềm kế toán công đoàn mới; bố trí cán bộ có nghiệp vụ tài chính làm kế toán công đoàn; có biên bản xác nhận công nợ với chuyên môn; báo cáo dự toán, quyết toán đúng quy định. Nhiều công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp đã mở tài khoản tại Vietinbank, nộp kinh phí công đoàn qua tài khoản chung của Công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, tại một số công đoàn cơ sở: kinh phí công đoàn 2% thu khó khăn, nợ đọng nhiều, nguyên nhân chủ yếu do doanh nghiệp gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh. Việc nộp báo cáo dự toán, quyết toán về công đoàn cấp trên còn chậm; chưa đối chiếu được công nợ với chuyên môn. Quy chế chi tiêu nội bộ chưa kịp thời bổ sung, điều chỉnh theo quy định mới. Vẫn còn tình trạng Chuyên môn thu, chi hộ trên tài khoản kinh phí công đoàn. Việc kiểm tra cùng cấp về tài chính hàng năm, nộp biên bản cùng quyết toán tài chính năm về cấp trên còn chậm.
Công đoàn các cấp đã tiếp 239 người lao động đến kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách. Đã nhận được 35 đơn khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của công đoàn. Nội dung, chủ yếu khiếu nại về việc doanh nghiệp nợ tiền lương, nợ đóng bảo hiểm xã hội dẫn đến chưa giải quyết được các chế độ có liên quan đối với người lao động; ủy ban kiểm tra đã nêu quan điểm giải quyết, tham gia, đôn đốc việc giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. 
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở đã tổ chức được 196 cuộc giám sát, trong đó 131 cuộc đối với tổ chức, 65 cuộc đối với cá nhân. Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, việc quản lý, thu, chi tài chính công đoàn.
Tóm lại, năm 2019, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định, góp phần tích cực vào việc nâng cao ý thức chấp hành Điều lệ, phát hiện và ngăn ngừa kịp thời các biểu hiện vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao hiệu quả quản lý, thu, chi tài chính, tài sản công đoàn; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.
Năm 2020, ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp cần tham mưu cho ban thường vụ ban hành kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; bám sát, thực hiện tốt các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam về công tác kiểm tra. Thực hiện công tác xử lý kỷ luật theo quy định. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của công đoàn, tham gia với cơ quan Nhà nước và người sử dụng lao động giải quyết khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền của công đoàn; ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp chủ động nắm tình hình liên quan đến CNVCLĐ tại doanh nghiệp sẽ tái cơ cấu, sắp xếp, kịp thời tham mưu cho ban thường vụ tham gia giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động cũng như góp phần vào sự ổn định, phát triển của đơn vị.
Để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát công đoàn năm 2020 và các năm tiếp theo, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Xây dựng Việt Nam đề nghị ban thường vụ, ban chấp hành các công đoàn trực thuộc tiếp tục quan tâm hơn nữa đối với hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn. Đảm bảo số lượng, chất lượng các cuộc kiểm tra theo Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Chỉ đạo kiểm tra tại cùng cấp về tài chính công đoàn, nộp biên bản kiểm tra cùng quyết toán tài chính về công đoàn cấp trên theo quy định. Thường xuyên kiện toàn tổ chức, nhân sự của ủy ban kiểm tra; mời đủ các ủy viên ủy ban kiểm tra dự họp các hội nghị của ban chấp hành theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra của công đoàn cơ sở quản lý.
Một số hình ảnh
Kiểm tra tại CĐ TCT CP Sông Hồng năm 2019
Kiểm tra tại CĐ TCT CP Vinaconex năm 2019
Kiểm tra tại CĐ TCT XD Bạch Đằng-CTCP năm 2019
UBKT Tổng Liên đoàn giám sát tại CĐXDVN, CĐ TCT Sông Đà năm 2019
Đồng chí TB Tài chính CĐXDVN trao đổi những ND lưu ý sau KT
Đồng chí PCN UBKT CĐXDVN tập huấn nghiệp vụ KT tài chính CĐ
UBKT Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 5
  • 9
  • 4
  • 4
  • 2
  • 8
  • 6
lên đầu trang