Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:21

Thứ năm, 23/09/2021 | 01:21

Ban Tổ chức

Ban Tổ chức
Chức năng: Nghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ phát triển đoàn viên; xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn; hướng dẫ và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn.

Nhiệm vụ:
a) Nghiên cứu, đề xuất xây dựng các đề án về tổ chức bộ máy, cán bộ công đoàn các cấp thuộc Ngành. Nghiên cứu, đề xuất việc xây dựng đội ngũ cán bộ, chính sách cán bộ, đào tạo cán bộ; chương trình, kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); xây dựng CĐCS và nghiệp đoàn vững mạnh.

b) Hướng dẫn thực hiện Điều lệ CĐVN, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra (UBKT) thực hiện kiểm tra thi hành Điều lệ CĐVN. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quyết định của BCH, Ban Thường vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo cán bộ; tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp; phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; xây dựng CĐCS vững mạnh; cấp phát và hướng dẫn sử dụng thẻ đoàn viên. Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bô.

c) Thẩm định, trình Ban Thường vụ các đề án về tổ chức, cán bộ, nhân sự dự kiến đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Thẩm tra, xác minh đối với cán bộ công đoàn khi có yêu cầu.

d) Thực hiện nhiệm vụ do Ban Thường vụ ủy quyền: Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế các ban, các cấp công đoàn và các đơn vị trực thuộc; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về thành lập mới, sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể các tổ chức, đơn vị của Công đoàn. Quản lý cán bộ theo phân cấp của Ban Thường vụ, bao gồm các công việc: Quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng, bố trí, phân công, điều động cán bộ; nhận xét, đánh giá cán bộ, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thực hiện chính sách cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; dự thảo các quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ; Quản lý công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng cán bộ. Sơ kết, tổng kết công tác phát triển đoàn viên, xây dựng CĐCS vững mạnh, công tác tổ chức, cán bộ và đào tạo cán bộ.

e) Giúp Ban Thường vụ xét duyệt, đề nghị Tổng Liên đoàn tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn cho cán bộ, đoàn viên. Phối hợp với các ban xét duyệt khen thưởng và đề nghị Tổng Liên đoàn khen thưởng các đơn vị công đoàn trong Ngành.

Cơ cấu tổ chức:
Ban Tổ chức có Trưởng ban, các phó ban và chuyên viên giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của ban theo từng thời kỳ.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 7
  • 1
  • 5
lên đầu trang