Công đoàn Xây dựng Việt Nam

Thứ tư, 22/09/2021 | 23:38

Thứ tư, 22/09/2021 | 23:38

Ban Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo
Chức năngNghiên cứu, tham mưu giúp BCH, Ban Thường vụ trong lĩnh vực tuyên truyền , giáo dục, nắm bắt nguyện vọng, tư tưởng CNVCLĐ trong Ngành; Hướng dẫn, chỉ đạo và thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của tổ chức Công đoàn trong Ngành.

Nhiệm vụ:

a) Nghiên cứu, đề xuất chủ trương, nội dung, biện pháp, hình thức tuyên truyền, giáo dục chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn, công tác phòng, chống HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội phù hợp với đặc điểm, điểu kiện của CNVCLĐ; nắm bắt tình hình tư tưởng, nguyện vọng của CNVCLĐ trong Ngành; bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên.

b) Giúp Ban Thường vụ trong việc phối hợp với báo chí, phát thanh và truyền hình tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn các cấp trong ngành. Biên tập bản tin công đoàn hàng tháng, cung cấp thông tin, tham gia viết bài cho các báo, tạp chí để tuyên truyền về phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn ngành Xây dựng.

c) Nghiên cứu, đề xuất với Ban Thường vụ việc tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trong CNVCLĐ, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong các đơn vị thuộc Ngành; hướng dẫn hoạt động tuyên giáo ở các cấp công đoàn.

d) Hướng dẫn các cấp công đoàn tham gia tổ chức việc học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề cho CNVCLĐ.

e) Tổ chức tổng kết thực tiễn về hoạt động tuyên giáo Công đoàn; tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.

f) Nghiên cứu, tham gia về các chủ trương, chính sách định hướng công tác thi đua, khen thưởng của Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn và Bộ Xây dựng. Giúp Ban Thường vụ xây dựng các quy chế thi đua, khen thưởng trong hệ thống CĐXDVN, thực hiện công tác khen thưởng theo quy định của Tổng Liên đoàn.

g) Đề xuất phương hướng, nội dung, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, phong trào quần chúng lao động sáng tạo, khoa học, kỹ thuật, công nghệ và môi trường.

h) Hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, khen thưởng trong các đơn vị thuộc Ngành.

i) Giúp Ban Thường vụ sơ kết, tổng kết phong trào thi đua chung toàn Ngành.

j) Phối hợp tổ chức chỉ đạo cuộc vận động “Đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng”, “Xây dựng và phát triển lực lượng CNVCLĐ ngành Xây dựng trong tình hình mới”.

Cơ cấu tổ chức:
Ban Tuyên giáo có Trưởng ban, các phó ban và chuyên viên giúp việc với định biên phù hợp nhu cầu công tác của ban theo từng thời kỳ.
Phát triển bởi VtkMedia
Tổng số lượt truy cập :
  • 1
  • 9
  • 6
  • 7
  • 6
  • 0
  • 2
  • 7
lên đầu trang