Tìm kiếm 
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Download
1 26/2016/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ LAO ĐỘNG, TIỀN LƯƠNG VÀ TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TRONG CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 01/09/2016 tt26bl_tbxh.pdf  Xem online
2 27/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO, TIỀN THƯỞNG ĐỐI VỚI NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100% VỐN ĐIỀU LỆ 01/09/2016 tt27bl_tbxh.pdf  Xem online
3 01/2016/TT-BLĐTBXH THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 18/02/2016 thong_tu_01_2016_tt-bldtbxh.pdf  Xem online
4 58/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội 29/12/2015 58.2015.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
5 59/2015/TT-BLĐTBXH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC 29/12/2015 tt59blðtbxh.pdf  Xem online
6 47/2015/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU VỀ HỢP ĐỒNG, KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 05/2015/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 16/11/2015 tt47blðtbxh(1).pdf  Xem online
7 44/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ LĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 63/2015/NĐ-CP ngày 22/7/2015 của Chính phủ quy định chính sách đối với lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu 22/10/2015 44.2015.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
8 28/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp 31/07/2015 28.2015.tt-bldtbxh.doc 
9 23/2015/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thực hiện một số điều về tiền lương của Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động. 23/06/2015 1_(1).pdf  Xem online
10 17/2015/TT-BLĐTBXH Thông tư hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với NLĐ trong công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu 22/04/2015 17.2015.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
11 04/2015/TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thực hiện chế độ bồi thường, trợ cấp và chi phí của người sử dụng lao động đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 02/02/2015 04_2015_tt-bldtbxh.pdf  Xem online
12 07/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành 27 quy trình kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 06/03/2014 07.2014.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
13 05/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 06/03/2014 05.2014.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
14 06/2014/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 06/03/2014 06.2014.tt-bldtbxh.pdf  Xem online
15 04/2014/ TT-BLĐTBXH Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân 12/02/2014 3.tt_04_bldtbxh.pdf  Xem online
hud
Sông Đà
Vinaconex
vicem
lilama
vigracela
coma
hancorp
fico
licogi
viwaseen
cdxd4
baolaodong
baoxaydung
Bệnh viện Xây dựng
bvxd vtri
TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ PHỤC HỒI CHỨC NĂNG CỬA LÒ
Trung tâm Phục hồi Chức năng – Điều trị bệnh nghề
Trung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng ngành Xây
rung tâm Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Sầm Sơn