title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hướng dẫn 284/HD-TLĐ thực hiện chủ đề năm 2017 "Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn"
Thứ hai, 03/04/2017 - 08:35

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chủ đề hoạt động Công đoàn năm 2017 là “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, ngày 09 tháng 3, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn đã ban hành Hướng dẫn số 284/HD-TLĐ về việc thực hiện chủ đề năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn”.

Mục đích, yêu cầu:

- Hướng các hoạt động của hệ thống tổ chức Công đoàn trong năm 2017 mang lại lợi ích thiết thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so với người lao động chưa là đoàn viên công đoàn.
- Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên và hiệu quả hoạt động công đoàn nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh để thu hút người lao động tự giác gia nhập Công đoàn Việt Nam.
- Từng cấp công đoàn phải đề ra được hoạt động cụ thể, thiết thực trong năm 2017 “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” cho đoàn viên công đoàn.
- Các hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên công đoàn phải cụ thể, thiết thực, tránh hình thức.

Căn cứ Hướng dẫn này, các Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn Ngành Trung ương và tương đương, Công đoàn Tổng Công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn có hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” phù hợp với thực tế hoạt động của địa phương, ngành mình; chỉ đạo các thiết chế cơ sở vật chất hiện có của tổ chức Công đoàn thuộc đơn vị mình có quy định tỷ lệ giảm giá và ưu đãi khác cho đoàn viên có Thẻ đoàn viên công đoàn đúng mẫu theo quy định của Tổng Liên đoàn, và báo cáo Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn ...

Tổng Liên đoàn sẽ tổ chức Tổng kết “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” nhằm đánh giá các kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân và đề ra giải pháp trong thời gian tới; đồng thời biểu dương, tôn vinh và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong việc thực hiện “Năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn” trong Hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn vào đầu năm 2018.

Nội dung đầy đủ tải tại đây