title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn Xây dựng Việt Nam lần thứ 3, khóa XIV
Thứ bảy, 18/05/2024 - 16:34
Sáng ngày 18/5/2024, Ban Chấp hành CĐXDVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa XIV. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Huyền, Đặng Ngọc Điệp; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành CĐXDVN.
Sáng ngày 18/5/2024, Ban Chấp hành CĐXDVN tổ chức Hội nghị lần thứ ba, khóa XIV. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên BCH TLĐLĐVN, Chủ tịch CĐXDVN; các đồng chí Phó Chủ tịch: Đỗ Văn Quảng, Nguyễn Ngọc Huyền, Đặng Ngọc Điệp và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành CĐXDVN.
Chủ tịch CĐXDVN Nguyễn Thanh Tùng phát biểu tại Hội nghị
Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch CĐXDVN đề nghị các đồng chí đại biểu dự Hội nghị phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các nội dung trong Chương trình Hội nghị nhất là hai dự thảo quan trọng: Nghị quyết về “Tăng cường thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể” và “Chiến lược thích ứng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong tình hình mới” để hoàn thiện, thống nhất, tạo sự đồng thuận và triển khai thực hiện hiệu quả.

Đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng ban CSPL và QHLĐ báo cáo các dự thảo tại Hội nghị.
Báo cáo về dự thảo Chiến lược thích ứng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong tình hình mới, đồng chí Lê Hồng Phong, Trưởng ban CSPL và QHLĐ CĐXDVN cho biết: Trong thời gian qua, ngành Xây dựng gặp phải rất nhiều khó khăn, bất cập tác động lớn đến hoạt động công đoàn của các cấp công đoàn trong Ngành. Bối cảnh đó, đặt ra yêu cầu phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, thực chất hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam để thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Chiến lược thích ứng của Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong tình hình mới được xây dựng với quan điểm đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Xây dựng Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết số 02 – NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về "Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới", Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 02 – NQ/TW của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và triển khai quyết liệt và có hiệu quả các khâu đột phá Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam gắn với thực tiễn hoạt động của Công đoàn Xây dựng Việt Nam. Trong đó, hướng tới mục tiêu tổng quát xây dựng CĐXDVN vững mạnh toàn diện, thích ứng và giải quyết được các vấn đề của Ngành đặt ra; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới, trọng tâm là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; trung tâm tập hợp, đoàn kết người lao động trong Ngành; góp phần xây dựng lực lượng lao động ngành Xây dựng hiện đại, lớn mạnh đáp ứng được yêu cầu phát triển của ngành Xây dựng trong tình hình mới. Chiến lược cũng đề 5 Chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp.
Báo cáo về dự thảo Nghị quyết về “Tăng cường thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể”, đồng chí Lê Hồng Phong đã nêu và phân tích những kết quả đạt được, một số tồn tại hạn chế trong triển khai công tác thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể của các đơn vị trong Ngành trong những năm qua. Theo đó, đến cuối năm 2023, tỷ lệ doanh nghiệp đã ký kết TƯLĐTT đạt 99%. Trong đó, 97,5% TƯLĐTT có từ 03 nội dung trở lên có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại như: vẫn còn một số doanh nghiệp ký kết TƯLĐTT mang tính hình thức, đối phó; việc đánh giá, sửa đổi, bổ sung TƯLĐTT cho phù hợp với chế độ, chính sách mới và tình hình thực tế của đơn vị theo quy định của pháp luật còn chậm. Chất lượng nhiều bản TƯLĐTT chưa cao, nội dung còn chung chung...
Vì vậy, CĐXDVN xây dựng, triển khai Nghị quyết “Tăng cường thương lượng, ký kết và thực hiện có hiệu quả thoả ước lao động tập thể” trong các cấp công đoàn với mục đích tăng cường thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện TƯLĐTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn nhằm đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hoà, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng và thực hiện TƯLĐTT phải đi vào thực chất, khắc phục tính hình thức, đối phó. 
Để triển khai thực hiện tốt công tác thương lượng, ký kết thoả ước lao động tập thể của các đơn vị trong Ngành, Nghị quyết đề ra 3 chỉ tiêu và 5 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Sau khi nghe báo các các dự thảo, từ thực tiễn tại đơn vị, các đại biểu đã thảo luận, đưa ra các đóng góp, bổ sung các nhận định, đánh giá về tình hình, kết quả đã đạt được, phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế; bổ sung định hướng, nhiệm vụ giải pháp vào các dự thảo.
Trong khuôn khổ Chương trình Hội nghị, các đại biểu đã thực hiện công tác rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2023-2028 và quy hoạch cán bộ, nhiệm kỳ 2028 - 2033.  
CĐXDVN