title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Tìm hiểu một số nội dung khái quát của Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025
Thứ năm, 02/05/2024 - 14:04
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát nội dung của Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025?
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát nội dung của Chương trình quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025? - Câu hỏi của chị Đ.T.K.H (Nam Định) 

Câu 7
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hằng năm giảm bao nhiêu phần trăm tần suất TNLĐ chết người?
a. 4%.
b. 5%.
c. 6%.

Câu 8
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, trung bình hằng năm tăng thêm bao nhiêu phần trăm số người lao động được khám bệnh nghề nghiệp?
a. 3%
b. 4%
c. 5%

Câu 9
Đến năm 2025, trên 80% người bị TNLĐ, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định của pháp luật là một mục tiêu cụ thể của Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ, đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

Câu 10
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ?
a.  Trên 70%
b. Trên 80%
c.  Trên 90%

Câu 11
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ  đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ cấp quận, huyện và trong các ban quản lý khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao được tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ?
a. Trên 90%
b. Trên 95%
c. 100%

Câu 12
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ  đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm số vụ TNLĐ chết người được khai báo, điều tra, xử lý theo quy định pháp luật?
a. 90%
b. 95%
c. 100%

Câu 13
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, có bao nhiêu phần trăm số cơ sở được quan trắc môi trường lao động?
a. 4%.
b. 5%.
c. 6%

Câu 14
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ  đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm số người làm công tác ATVSLĐ được huấn luyện về ATVSLĐ?
a. 80%
b. 85%
c. 90%

Câu 15
Chương trình Quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ  đề ra Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 có bao nhiêu phần trăm số người làm công tác y tế cơ sở được huấn luyện về ATVSLĐ?
a. Trên 70%
b. Trên 75%
c. Trên 80%
CĐXDVN