title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Khái quát một số nội dung của Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
Thứ năm, 02/05/2024 - 14:03
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát nội dung của Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng? - Câu hỏi của chị Đ.T.P (Thái Bình)
Tôi muốn hỏi một số câu hỏi khái quát nội dung của Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng? - Câu hỏi của chị Đ.T.P (Thái Bình) 

Câu 1
Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng được ban hành về nội dung gì?
a. Về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ trong tình hình mới.
b. Tăng cường  sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác ATVSLĐ.
c.  Tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh thực phẩm.

Câu 2
Đâu là chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm số 1 được nêu trong Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng?
a. Phấn đấu giảm số người mắc bệnh nghề nghiệp, ít nhất 4%/năm.
b. Phấn đấu giảm TNLĐ, nhất là TNLĐ nghiêm trọng, tỉ lệ TNLĐ chết người giảm ít nhất 4%/năm.
c. Phấn đấu giảm TNLĐ, nhất là TNLĐ nghiêm trọng, tỉ lệ TNLĐ chết người giảm ít nhất 5%/năm.

Câu 3
Đâu là chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm số 1 được nêu trong Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng?
a. Số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm.
b. Số người lao động làm việc trong môi trường có nguy cơ cao về TNLĐ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 5%/năm
c.  Số người lao động làm việc trong môi trường tiếp xúc với các yếu tố có nguy cơ được khám, phát hiện bệnh nghề nghiệp tăng ít nhất 6%/năm

Câu 4
Đâu là chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm số 1 được nêu trong Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng?
a. Số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 4%/năm
b. Số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 4,5%/năm
c. Số cơ sở phát sinh yếu tố có hại được quan trắc môi trường lao động tăng ít nhất 5%/năm

Câu 5
“Tạo điều kiện cho người lao động, nhất là người làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động được tiếp cận thông tin về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ” là nội dung được nêu trong nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm số 2 của Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, đúng hay sai?
a. Đúng
b. Sai

Câu 6
Những nội dung nào được nêu trong  Chỉ thị 31-CT/TW ngày 19/3/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
a. Bảo đảm quyền của người lao động được làm việc trong điều kiện ATVSLĐ và bảo vệ tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
b. Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động.
c. Rà soát, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật, khắc phục kịp thời hạn chế, bất cập trong thực tiễn, chú trọng chính sách phòng ngừa, giảm thiểu, khắc phục rủi ro về TNLĐ, bệnh nghề nghiệp.
d. Cả a, b và c
CĐXDVN