title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
HỆ THỐNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, CÔNG ĐOÀN
Thứ ba, 23/04/2024 - 15:02
CĐXDVN hệ thống các văn bản: Những quy định chung về lao động; Việc làm; Hợp đồng lao động; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Tiền lương; An toàn lao động, Vệ sinh lao động; Lao động nữ; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; Bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTN; Những quy định chung về công đoàn.
CĐXDVN hệ thống các văn bản: Những quy định chung về lao động; Việc làm; Hợp đồng lao động; Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; Tiền lương; An toàn lao động, Vệ sinh lao động; Lao động nữ; Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động; Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; Những quy định chung về công đoàn.
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ LAO ĐỘNG
1. Bộ luật Lao động năm 2019. (Chi tiết)
2. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. (Chi tiết)
II. VIỆC LÀM
3. Luật Việc làm năm 2013. (Chi tiết)
4. Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. (Chi tiết)
5. Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. (Chi tiết)
6. Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. (Chi tiết)
III. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
7. Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con. (Chi tiết)
IV. QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
8. Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022. (Chi tiết)
9. Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. (Chi tiết)
10. Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ. (Chi tiết)
11. Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. (Chi tiết)
V. TIỀN LƯƠNG
12. Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  (Chi tiết)
13. Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Chi tiết)
14. Nghị định số 53/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. (Chi tiết)
15. Nghị định số 38/2022/ NĐ-CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. (Chi tiết)
16. Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. (Chi tiết)
17. Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. (Chi tiết)
18. Thông tư số 27/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.  (Chi tiết)
19. Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, góp vốn chi phối của Nhà nước.  (Chi tiết)
VI. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
20. Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015. (Chi tiết)
21. Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. (Chi tiết)
22. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. (Chi tiết)
23. Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc.  (Chi tiết)
24. Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16/2/2022 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. (Chi tiết)
25. Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục các loại máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiệm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. (Chi tiết)
26.  Thông tư số 06/2020/TT-BLĐTBXH ngày 20/8/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành danh mục công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. (Chi tiết)
27. Thông tư 16/2021/TT-BXD ngày 20/12/2021 của Bộ Xây dựng ban hành QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn trong thi công xây dựng. (Chi tiết)
28. Thông tư số 27/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về nội dung, chương trình và việc tổ chức bồi dưỡng, sát hạch nghiệp vụ đánh giá an toàn, vệ sinh lao động, việc miễn giảm các nội dung huấn luyện đã học đối với chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn cách tính tần suất tai nạn lao động và một số biện pháp thi hành. (Chi tiết)
29. Thông tư số 28/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. (Chi tiết)
30. Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động. (Chi tiết)
VII. LAO ĐỘNG NỮ
31. Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của bộ luật lao động về nội dung của HĐLĐ, hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con. (Chi tiết)
VIII. XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LAO ĐỘNG
32. Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/1/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. (Chi tiết)
IX. BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP
33. Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. (Chi tiết)
34. Luật Bảo hiểm y tế năm 2008. (Chi tiết)
35. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014. (Chi tiết)
36. Nghị quyết số 93/2015/QH13 ngày 22/6/2015 về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động. (Chi tiết)
37. Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội bắt buộc. (Chi tiết)
38. Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật BHXH về bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Chi tiết)
39. Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế. (Chi tiết)
40. Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ Quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp. (Chi tiết)
41. Nghị định số 35/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu. (Chi tiết)
42. Nghị định số 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. (Chi tiết)
43. Nghị định số 75/2023/NĐ-CP ngày 19/10/2023 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. (Chi tiết)
44. Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. (Chi tiết)
45. Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/2/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện. (Chi tiết)
46. Thông tư số 06/2021/TT-BLĐTBXH ngày 07/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc. (Chi tiết)
47. Thông tư số 20/2023/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2023 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội. (Chi tiết)
X. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ CÔNG ĐOÀN
48. Luật Công đoàn năm 2012. (Chi tiết)
49. Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ về việc hướng dẫn Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. (Chi tiết)
50. Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn. (Chi tiết)
51. Nghị định số 200/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 của Chính phủ hướng dẫn Điều 11 Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội. (Chi tiết)
CĐXDVN