title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024
Thứ sáu, 19/04/2024 - 16:15
Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên, ngày 19/4/2024, CĐXDVN đã ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024.
Nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Xây dựng Việt Nam (CĐXDVN), Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên, ngày 19/4/2024, CĐXDVN đã ban hành Kế hoạch phát triển đoàn viên công đoàn năm 2024.
Kế hoạch được ban hành với mục đích nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn ngành Xây dựng trong việc cụ thể hoá, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐXDVN lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam về công tác phát triển đoàn viên và Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới, tạo tiền đề hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên nhiệm kỳ 2023 - 2028. Tập hợp, kết nạp người lao động cùng Ngành vào tổ chức Công đoàn Xây dựng Việt Nam để chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Theo Kế hoạch, chỉ tiêu phấn đấu trong năm 2024 là:
- Phấn đấu đến hết năm 2024, toàn Ngành thực tăng thêm 5.493 đoàn viên.
- Phấn đấu tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động đạt 100% trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; ít nhất 95% trở lên trong doanh nghiệp nhà nước và ít nhất 90% trở lên trong các loại hình doanh nghiệp khác.
Để thực hiện tốt các chỉ tiêu nêu trên, CĐXDVN đề ra một số nhiệm vụ giải pháp như sau:
1. Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS ở những doanh nghiệp mới thành lập; phấn đấu tăng tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động ở những nơi có tỷ lệ đoàn viên trên tổng số lao động thấp so với chỉ tiêu trong các loại hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nêu trên.
2. Nghiên cứu, xây dựng các giải pháp, sáng kiến, đổi mới đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, vận động, cách thức tiếp cận người lao động, người sử dụng lao động để phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở phù hợp, gắn với thương lượng tập thể và nâng cao chất lượng thoả ước lao động tập thể.
3. Tập trung các hoạt động chăm lo lợi ích, chương trình phúc lợi đoàn viên; phát huy vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
4. Tăng cường đầu tư các nguồn lực (cán bộ và tài chính) cho công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, ưu tiên đảm bảo đủ kinh phí cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS.
5. Tại các công đoàn cấp trên cơ sở, bố trí cán bộ phụ trách công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS; CĐXDVN bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm hỗ trợ công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khối xây lắp có đông lao động để thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên và hướng dẫn CĐCS hoạt động có hiệu quả; tập trung bồi dưỡng, đào tạo kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS cho đội ngũ cán bộ công đoàn.
6. Kịp thời khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, có cách làm hay, đổi mới trong công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS.  
CĐXDVN