title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, NLĐ
Thứ năm, 28/03/2024 - 16:41
Ngày 19/3/2024, CĐXDVN đã ban hành Hướng dẫn số 144/HD-CĐXD về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, NLĐ năm 2024
Ngày 19/3/2024, CĐXDVN đã ban hành Hướng dẫn số 144/HD-CĐXD về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, NLĐ năm 2024 với mục đích tiếp tục triển khai, thực hiện và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, người lao động (NLĐ) góp phần hoàn thành chỉ tiêu hàng năm của Nghị quyết Đại hội XIV CĐXVN, nhiệm kỳ 2023 - 2028: “Ít nhất 85% đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến đoàn viên, người lao động và công đoàn”. Củng cố và phát huy vai trò của các cấp công đoàn trong triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL. Hướng dẫn thống nhất trong hệ thống công đoàn các nội dung cơ bản, trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, NLĐ; đảm bảo tuyên truyền, phổ biến đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đoàn viên, NLĐ cần gắn với tiếp tục triển khai các Nghị quyết của Đảng: Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 01/11/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Triển khai công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, NLĐ cần gắn với tiếp tục triển khai các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư; Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027”; Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”; Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 phê duyệt Chương trình “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2030”. Công tác tuyên truyền, PBGDPL cần chú trọng đối tượng đoàn viên, NLĐ tại các doanh nghiệp.
Đồng chí Lê Hồng Phong, Ủy viên BTV, Trưởng ban CSPL và QHLĐ CĐXDVN truyền đạt các nội dung tập huấn về chính sách pháp luật và quan hệ lao động
Căn cứ Hướng dẫn của CĐXDVN và tình hình cụ thể tại đơn vị, tổ chức triển khai, thực hiện công tác tuyên truyền, PBGDPL trong đoàn viên, NLĐ phù hợp, hiệu quả trong đó tập trung vào một số nội dung như sau:
1. Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến đoàn viên, NLĐ. Trong đó, tập trung truyền thông những chính sách lớn có tác động sâu, rộng trong đoàn viên, NLĐ như Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Bộ Luật Lao động năm 2019; Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế; Luật Việc làm; Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở….    
2. Chú trọng giải đáp thắc mắc của đoàn viên, NLĐ về chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện chế độ, chính sách liên quan đến đoàn viên, NLĐ, trong đó có chính sách đào tạo, phát triển, nâng cao kỹ năng nghề, thúc đẩy việc làm bền vững, góp phần nâng cao thu nhập của NLĐ; tham gia thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách và kịp thời giải quyết khiếu nại, tố cáo của đoàn viên, NLĐ.
3. Tiếp tục truyền thông sâu, rộng về quá trình xây dựng dự án Luật Công đoàn (sửa đổi), trọng tâm là hoàn thiện: Quy định về tổ chức bộ máy công đoàn, cơ chế quản lý cán bộ công đoàn và tăng cường vai trò của Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh có nhiều tổ chức đại diện người lao động; cơ chế tài chính công đoàn trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự ra đời của tổ chức của NLĐ tại doanh nghiệp ngoài hệ thống Công đoàn Việt Nam; các quy định của pháp luật công đoàn để phù hợp với Hiến pháp và hệ thống pháp luật, nhất là Bộ luật Lao động năm 2019. 
4. Nâng cao hiệu quả hoạt động tư vấn pháp luật; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động; tập trung thông tin, tuyên truyền, huấn luyện; tham gia kiểm tra, giám sát và kiến nghị xử lý vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động.
5.  Tuyên tuyền, phổ biến chế độ, chính sách đối với lao động nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác dân số, gia đình, trẻ em; pháp luật về an toàn giao thông, an ninh trật tự trong đoàn viên, NLĐ, khu nhà trọ, khu công nghiệp, khu chế xuất; tuyên truyền phòng ngừa tệ nạn xã hội, nhất là ma túy, mại dâm, tội phạm, tín dụng đen... trong đoàn viên, NLĐ. 
6. Tập trung tuyên truyền về Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 (sau khi Điều lệ được ban hành).
7. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 09/11:
- Về nội dung: Gắn việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam với tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, NLĐ về Nhà nước pháp quyền XHCN; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.
- Về hình thức: Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tế của đơn vị để lựa chọn những hình thức hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam phù hợp như: Tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng; hội thảo, tọa đàm, tập huấn; hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin; cổ động trực quan; tài liệu đa dạng; tủ sách pháp luật tại cơ sở; phối hợp hoạt động của tổ tự quản công nhân khu nhà trọ, đội công nhân nòng cốt tại doanh nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số, nền tảng internet, mạng xã hội…
- Về khẩu hiệu tuyên truyền: Lựa chọn khẩu hiệu do Bộ Tư pháp cung cấp tại chuyên mục “Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam” trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Tư pháp, Cổng Thông tin điện tử PBGDPL quốc gia từ ngày 25/9/2024).
- Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam là tháng 10 và tháng 11/2024. 
CĐXDVN