title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Hưởng chế độ thai sản xong có được hỗ trợ vì ảnh hưởng của COVID-19?
Thứ hai, 20/09/2021 - 08:15
Tôi vừa sinh con được 20 ngày và hưởng chế độ thai sản. Tôi có được hưởng chế độ hỗ trợ cho người lao động do dịch COVID-19 không?

Tôi vừa sinh con được 20 ngày và hưởng chế độ thai sản. Tôi có được hưởng chế độ hỗ trợ cho người lao động do dịch COVID-19 không?

Trả lời:  

Điều 13 Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đối tượng, điều kiện hỗ trợ:

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên hoặc chi đầu tư và chi thường xuyên, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục ở cấp giáo dục mầm non, mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục nghề nghiệp (sau đây gọi là doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở giáo dục) phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 được hỗ trợ khi đủ các điều kiện sau: 

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến ngày 31 tháng 12 năm 2021. 

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương. 

Do bạn không phải là người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương mà nghỉ việc hưởng chế độ thai sản nên không đủ điều kiện hưởng hỗ trợ theo quy định này.

VP TVPL