title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Đi làm nửa tháng, đóng bảo hiểm xã hội thế nào?
Chủ nhật, 01/11/2020 - 10:26
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người lao động chỉ đi làm và hưởng lương nửa tháng. Công ty phải đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương trong hợp đồng lao động hay tiền lương của người lao động nhận nửa tháng làm việc?
Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên người lao động chỉ đi làm và hưởng lương nửa tháng. Công ty phải đóng bảo hiểm xã hội theo tiền lương trong hợp đồng lao động hay tiền lương của người lao động nhận nửa tháng làm việc?
Trả lời:
Khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về tiền lương đóng BHXH bắt buộc như sau: Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động.
Điều 17 Nghị định 115/2015/NĐ-CP quy định:
Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại Khoản 2 Điều 89 của Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau:
1. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động.
2. Từ ngày 01 tháng 01 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động
Như vậy, căn cứ đóng bảo hiểm xã hội là bao gồm mức lương, phụ cấp và các khoản bổ sung khác được ghi trong hợp đồng lao động chứ không phải thu nhập của người lao động trong tháng đó.
Ngoài ra, Khoản 3, Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người lao động không làm việc và không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì không đóng bảo hiểm xã hội tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp nghỉ việc hưởng chế độ thai sản.
Do đó, nếu trong tháng đó mà công ty bạn cho người lao động nghỉ và không hưởng lương từ 14 ngày trở lên thì sẽ không phải đóng bảo hiểm xã hội.
VP TVPL