title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Công ty chậm lương 14 ngày, có phải trả thêm tiền cho người lao động?
Thứ sáu, 12/06/2020 - 15:49
Hỏi: Công ty tôi là công ty dịch vụ. Tháng này, công ty tôi đã chậm trả lương cho nhân viên 14 ngày. Trường hợp công ty chậm trả lương như vậy thì có phải trả thêm khoản tiền nào cho người lao động không?

Hỏi: Công ty tôi là công ty dịch vụ. Tháng này, công ty tôi đã chậm trả lương cho nhân viên 14 ngày. Trường hợp công ty chậm trả lương như vậy thì có phải trả thêm khoản tiền nào cho người lao động không?

Trả lời:

Điều 96 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

Điều 24 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động quy định về nguyên tắc trả lương như sau:

1. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

2. Trường hợp đặc biệt do thiên tai, hỏa hoạn hoặc lý do bất khả kháng khác mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng không thể trả lương đúng thời hạn theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động thì không được trả chậm quá 01 tháng. Việc người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động do trả lương chậm được quy định như sau:

a) Nếu thời gian trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm;

b) Nếu thời gian trả lương chậm từ 15 ngày trở lên thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương. Khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không quy định trần lãi suất thì được tính theo lãi suất huy động tiền gửi có kỳ hạn 01 tháng của ngân hàng thương mại, nơi doanh nghiệp, cơ quan mở tài khoản giao dịch thông báo tại thời điểm trả lương.

Theo quy định đã trích dẫn ở trên, nếu công ty bạn trả lương chậm dưới 15 ngày thì không phải trả thêm; nếu trên 15 ngày thì phải trả thêm một khoản tiền ít nhất bằng số tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn 1 tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.

VP TVPL