title>Công đoàn xây dựng Việt Nam
[In trang]
Bản tin số 1, tháng 1/2011
Thứ bảy, 15/01/2011 - 14:14
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc nâng cấp hình thức, nội dung “ Thông tin hoạt động công đoàn” hàng tháng. Bắt đầu từ tháng 01 năm 2011, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ phát hành “Bản tin hoạt động công đoàn”.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc nâng cấp hình thức, nội dung “ Thông tin hoạt động công đoàn” hàng tháng. Bắt đầu từ tháng 01 năm 2011, Công đoàn Xây dựng Việt Nam sẽ phát hành “Bản tin hoạt động công đoàn” theo phiên bản mới với mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách,  pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp công đoàn tới cơ sở, tạo điều kiện cho Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

- Thông tin, thông báo kết quả hoạt động của các cấp công đoàn  trong Ngành, nhằm kịp thời phổ biến những kinh nghiệm về đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động công đoàn; phản ánh tâm tư nguyện vọng của người lao động, phê phán những hiện tượng tiêu cực trong lao động, trong cuộc sống xã hội, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, góp phần vào việc xây dựng tổ chức Công đoànvững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Xây dựng Việt Nam.Trong quá trình triển khai, thực hiện rất mong nhận được nhiều thông tin góp ý xây dựng của Bạn đọc để “ Bản tin hoạt động công đoàn” ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu thực tế trong ngành.